Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1213683
 

Koncepcia

Koncepcia rozvoja a strategický plán Centra voľného času v Myjave v rokoch 2012-2016

Výchova a vzdelávanie v slovenskej spoločnosti sa považuje v zmysle programového vyhlásenia za základný prostriedok jej ďalšieho rozvoja a rozhodujúcu podmienku jej úspešného adaptovania sa v integrujúcom európskom priestore. Nevyhnutná je podpora neformálneho vzdelávania, informácií pre mládež, participácie detí a mladých ľudí na živote miest a obcí a podpora aktívneho využívania voľného času, podpora mimoškolských aktivít, podpora vzniku informačných centier mladých, podpora mimoškolskej výchovy a prehĺbenie spolupráce medzi školou a rodinou formou projektu „Otvorená škola“.

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže do 30 rokov. Je školským zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňuje vývoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie, zdokonaľovanie schopností a praktických zručností. Podieľa sa na formovaní nielen talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času.

Činnosť centra voľného času je zabezpečovaná v zmysle legislatívy pre školské zariadenia Vyhláška MŠ č.: 306/2009 Z.z. o Centrách voľného času, POP na daný školský rok. Aktívna činnosť CVČ je:

 • pravidelná - v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kluby, kurzy)
 • príležitostná - predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne, krajské aj celoslovenské súťaže žiakov ZŠ, SŠ, exkurzie, prehliadky, prednášky, besedy a iné
 • spontánna - relaxačné a rekreačné činnosti
 • prázdninová - prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé aktivity pre deti a mládež.

Činnosť CVČ pre deti a mládež:

 1. Vychádza z ponuky záujmových krúžkov, ktoré oslovia čo najväčší počet detí dbať na atraktívnosť i výber externých pracovníkov
 2. Rozvíja športové a kultúrne aktivity , pokračuje v spolupráci s mládežníckymi organizáciami / prednášky, koncerty, workshopy, jednorázové podujatia..../
 3. Zapájanie mládeže do diania v meste a na projektoch / participácia akcií, výmena mládeže../
 4. Podpora a organizovanie aktivít zamerané pre mládež a nezamestnaných,  podporuje „Nízkoprahové centrum“ so širokou ponukou programov s možnosťou vlastných námetov
 5. Zveľadenie interiéru a exteriéru budovy, aby sa stal atraktívny pre deti
 6. V spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou a Úradom práce podporovať osobnostný rast mládeže a nájsť zmysel života v pracovnom zapojení, vytvorení príležitostí a vhodných pracovných návykov
 7. Vhodné začlenenie rómskeho etnika a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoločenského života a spoločných aktivít v meste, dať im možnosť i pocit rovností šancí s možnosťou spolupráce na vytvorení projektu

Pre nezamestnanú mládež:

 1. Po technickej stránke vybaviť počítačovú miestnosť novším a výkonnejším PC zariadením
 2. vytvoriť vzdelávacie centrum pre nezamestnaných a širokú verejnosť v rámci rozvoja počítačovej gramotnosti
 3. Zapojiť sa do projektov a viac apelovať na občianske združenia i širokú verejnosť

Pre rodičov a dôchodcov:

 1. Využívanie priestorov pre kurzy, školenia a príležitostné aktivity, v rámci vhodného bezbariérového prístupu až z komunikácie, aj pre vozíčkarov.
 2. Ponúknuť priestory v rámci spolupráce i pre občianske združenia a ostatné organizácie

Významnou úlohou CVČ je prispievať:

 • k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života mladého človeka
 • ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže
 • k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí
 • k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie sebavýchovu.

Dlhodobé ciele CVČ do roku 2012-2016 :

Hlavným cieľom dlhodobého pôsobenia CVČ je zabezpečiť vzrastajúci záujem detí a mládeže po činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferenčných aktivít za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia CVČ.

Centrum predpokladá rozvinutie svojich aktivít tak, aby sa stalo:

 • centrom organizovania a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti
 • zariadením, ktoré v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ďalšími štátnymi aj neštátnymi inštitúciami bude vytvárať podmienky pre deti a mládež
 • inštitúciou zhromažďujúcou základné informácie z oblastí voľného času, primárnej prevencie závislostí, spolupráce, vzdelávania a vytvárajúcou informačnú databázu pre deti a mládež, občianske združenia a pod.

CVČ bude poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a všetkým záujemcom formou:

 • odborných konzultácií
 • organizovaním školení, seminárov

Konkrétne formy realizácie dlhodobých cieľov

 • vytvárať kvalitné podmienky pre voľno časové aktivity dosiahnutím dostatočnej participácie ZŠ, SŠ a všetkých výchovných, kultúrnych inštitúcií, ako aj organizácií tretieho sektora v rámci mesta Myjava, hlavne spoluúčasťou na rôznych typoch projektov
 • byť súčasťou projektov v rámci ZŠ a SŠ (možnosti využitia športovísk, ktoré CVČ nemá - ZŠ Viestova, ZŠ Štúrova, SOŠ Myjava a iné školy)
 • rozvíjať spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou, Mestskou políciou, Zborom požiarnej ochrany, Slovenským červeným krížom, Domom kultúry a  Mestským kultúrnym centrom
 • venovať sa projektom - mládežnícke výmeny – Iuventa
 • zintenzívniť prácu na projekte "Počítače pre školy" cez Slovak Telecom (zabezpečiť podmienky - vytvoriť vhodnú PC učebňu)
 • vytvoriť podmienky pre činnosť s nezamestnanou mládežou - klubové stretnutia
 • sprostredkovávať informácie a poznatky z oblasti ponúk voľnočasových aktivít, spoločenského života cez rôzne formy výchovy a vzdelávania , prednášky, semináre
 • v súlade s Národným programom zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie sociálno-patologických javov spoločnosti ( drogové závislosti, kriminalita, a iné negatívne spoločenské javy v spolupráci s PPP)
 • vytvárať priestor pre jednotlivcov a prezentáciu ich schopností, ale aj pre kolektívy ZUČ (súťaže, prehliadky a pod.)
 • zvyšovať odbornú úroveň pedagogických pracovníkov CVČ prostredníctvom školení, kurzov, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov – kariérny rast
 • vytvárať lákavé formy prázdninovej a rekreačnej činnosti
 • zamerať sa na mediálnu prezentáciu činnosti CVČ, vytvoriť vhodnú formu komunikácie s verejnosťou - možnosť ponuky
 • otvoriť počas školského roka čo najväčší počet záujmových útvarov

Cieľové skupiny realizácie určených cieľov:

Najširšou cieľovou skupinou pri súčasnej činnosti CVČ v Myjave sú žiaci ZŠ a to žiaci oboch stupňov ZŠ.  Podľa stanovených cieľov je potrebné zamerať činnosť CVČ na širokospektrálny záber detí, mládeže a priaznivcov aktivít pre voľný čas.

Nutnosťou je vytvoriť priestor pre:

 • nezamestnanú mládež
 • deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia
 • minoritné skupiny mladých
 • nadané deti
 • deti so zdravotným postihnutím
 • rodičov detí a mládeže, rodinných príslušníkov (vytváranie trvalých základov pre rozvoj osobnosti dieťaťa, formou spolupodieľania na aktívnom využívaní voľného času - tzv. rodinné prostredie)

Z definovaných skupín je zrejmé, že vekovej kategórii nemožno prikladať veľký význam. Veková horná hranica detí, resp. mládeže je stanovená na dosiahnutie veku 30 rokov. Preto sa budeme opierať aj o nezamestnanú mládež. Netreba však zabúdať na mládež študujúcu mimo mesta Myjava, ktorá sa môže zúčastňovať na rôznych príležitostných víkendových akciách. V neposlednom rade dôležitou cieľovou skupinou sú rodičia, resp. rodinní príslušníci detí a mládeže. Jednou z možností je vytvoriť priestor na získanie dobrých spolupracovníkov, lektorov, vedúcich krúžkov, či klubov.

Zameranie pravidelnej záujmovej činnosti podľa oddelení:

Záujmové krúžky na konkrétny školský rok / viď plán práce /

 

Predpokladaná príležitostná činnosť:

 • zameraná na všetky cieľové skupiny do 30 rokov, ale aj na spoluprácu s rodinou
 • organizovanie olympiád, súťaží podľa POP na príslušný školský rok (práca s talentovanými deťmi a mládežou a zo sociálne slabším, )
 • výlety, exkurzie
 • besedy, semináre na pútavé témy
 • návštevy divadelných predstavení
 • organizovanie výtvarných výstav, prehliadok ZUČ
 • organizovanie odborných podujatí pre pedagógov škôl
 • projektová práca na primárnej prevencii drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov
 • turistické a rekreačné aktivity
 • organizovanie pútavých a zábavných rekreačných táborov počas zimných, jarných i letných prázdnin
 • a iné formy pri príležitosti významných dní v kalendárnom roku

Formy prezentácie činnosti CVČ:

 • organizovanie Dní otvorených dverí - propagácia záujmových útvarov
 • propagovať aktuálnu činnosť pomocou rôznych verejných podujatí, reagovať na celospoločenské ciele, napríklad Svetové dni, Vyhlásenia a venovania roku niektorej oblasti života, podujatia vyhlásené medzinárodnými organizáciami
 • vytváranie ponúk pre cieľové skupiny o činnosti CVČ
 • prezentovať propagačno - výtvarnou činnosťou CVČ
 • zabezpečiť fotodokumentáciu všetkých podujatí CVČ
 • využiť všetky dostupné formy propagácie v masmédiách (TVM, noviny, školské časopisy, mestský rozhlas a iné)

Edičná činnosť:

 • pravidelné zverejňovanie termínov vlastných podujatí, ale aj úspechov CVČ
 • propagovanie práce jednotlivcov aj kolektívov - úspechy súťaží
 • publikovanie a vydávanie edičných titulov (prevencia drogových závislostí, zdravý štýl života a pod.)
 • pravidelné vydávanie listov - informácií pre ZŠ, SŠ

Spolupráca s inými inštitúciami:

Spoluprácu je potrebné budovať na dobrých vzájomných vzťahoch. Jej kvalita sa prejaví pri spoločnom organizovaní jednotlivých podujatí. Prejavuje sa v zložke organizačnej, menej výrazná je v oblasti finančnej.

Čiastkové zámery spolupráce:

 • udržiavať a rozvíjať spoluprácu so školami, školskými, kultúrnymi inštitúciami na území mesta Myjava, ale i okresu, či regiónu
 • budovať nové vzťahy s nadáciami, občianskymi združeniami a inými subjektami, ktoré sa podieľajú na voľnočasových aktivitách pre deti a mládež
 • skvalitniť spoluprácu s Pedagogicko-psycholigickou poradňou, Ústavom pre verejné zdravie, SČK, Mestskou políciou, Športovým klubom a ostatnými inštitúciami
 • nadviazať spoluprácu s jednotlivými podnikmi a firmami pôsobiacimi na území mesta i okolia, za účelom realizácie spoločných projektov.

Záver

Centrum voľného času v Myjave čaká v budúcnosti neľahká úloha. Jej cieľom je presadiť sa v konkurencii jednotlivých škôl, ktoré sa snažia svoju pôsobnosť rozšíriť aj na voľnočasové aktivity vďaka systému vzdelávacích poukazov.

Aj napriek tomu sa bude centrum snažiť aktívnou činnosťou v nových atraktívnych priestoroch preukázať svoju opodstatnenosť, svoje poslanie a miesto pri skvalitňovaní života mladých ľudí v našom meste. Činnosť CVČ je bohatá a poskytuje deťom rôzneho veku možnosť tvorivo sa rozvíjať a rozumne využívať svoj voľný čas, čo je aj cieľom aj tohto zariadenia.


Predložená koncepcia bude jedným zo základných pilierov na skvalitnenie manažérskej práce, na propagáciu výsledkov vlastnej činnosti, na skvalitnenie a rozšírenie spolupráce s ostatnými inštitúciami v meste.

Mgr.  Mário  D u g a

riaditeľ CVČ Myjava

 

Plán mesiaca

Plán jún 2023

3. 6.    Deň Detí / Wannado - JOJka v meste /, za katolíckym kostolom, 10.00 hod.

7. 6.    Milionár - zábavno vedomostná súťaž, CVČ 14,30 hod.

8. 6.    Kvíz slušného správania, CVČ 13.30 hod.

13. 6.    Maľovanie obnova múrov mesta, 8.30 hod.

14. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

15. 6.    Enten-Tičky / spolu s CTK  a ZŠ Šturova, program námestie k MFF , 9.00 hod.

22. 6.    Stolnotenisový turnaj, CVČ 14.00 hod.

27. 6.    Atletické hry I. stupeň ZŠ - okresné kolo, areál ZŠ Viestova 8,30 hod.

28. 6.    Burza detského oblečenia, CVČ 10.00-17.00 hod.

Pripravované aktivity na prázdniny:

3. - 7. 7.   Prímestský tábor  I. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 60,-€

10. - 14. 7.   Prímestský tábor  II. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 75,-€

23. - 30. 7.   Pobytový tábor: Dubník Javorinka,  Stará Turá  225,-€

14. - 18. 8.   Prímestský tábor  III. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod.,  75,-€

21. - 25. 8.   Prímestský tábor  IV. turnus, CVČ  7.30 - 16.00 hod., 75,-€

Meniny má:
Dnes 25.09. : Vladislav
Zajtra 26.09. : Edita