Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1127241
 

Úvod

Centrum voľného času ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie mesta Myjava pre využívanie voľného času deti a mládeže orientuje svoju činnosť najmä v mimo vyučovacom čase tak, aby prispelo k užšiemu prepojeniu vyučovacieho procesu a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ponúka pre detí a mládež možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti vedy a techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti. Cieľavedome vytvára podmienky na prácu pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, rómsku mládež, deťom a mládeži vyžadujúcej špeciálnu výchovu, tak vo forme pravidelnej ako i príležitostnej záujmovej činnosti. Vo svojej práci dôraz kladie na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov v spolupráci s ostatnými zainteresovanými zložkami. Je žiaduca aj spolupráca s občianskymi združeniami, odbornými a metodickými pracoviskami a pod., v pôsobnosti ktorých je činnosť zameraná na aktívne využívania voľného času, a to aj združovaním finančných prostriedkov pre spoločné aktivity.

K naplneniu týchto cieľov využívame:

Pravidelnú záujmovú činnosť - v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov,kurzov a klubov.
Príležitostnú záujmovú činnosť - formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží (mestského, okresného, regionálneho, krajského, či celoslovenského charakteru) .
Naše školské zariadenie v spolupráci s Krajským školský úradom v Trenčíne a Krajským Centrom voľného času v Trenčíne je organizátorom všetkých okresných súťaží a olympiád vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Organizačne zabezpečuje iregionálne, krajské a celoslovenské športové súťaže podľa poverenia.

Individuálny prístup - najmä vo vzťahu k zdravotne a telesne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži a pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia.
Servisnú činnosť - formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného a osobného záujmu detí a mládeže a exportovaním určitých činností do sídla záujemcov.
Konzultačnú činnosť s praktickými ukážkami - formou tvorivých dielní, búrz nápadov a otvorených dverí pre deti, mládež, verejnosť a pedagogickú obec.
Prázdninovú činnosť - formou stálych a prímestských táborov, odborných sústredení a jednorázových podujatí.

Centrum voľného času detí a mládeže v Myjave, bude svoju činnosť v šk. roku 2006/2007 organizovať v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve v SR. Budeme pritom rešpektovať stanovené právne normy, vyhlášku MŠ č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času, budeme rešpektovať a riadiť sa uzneseniami a opatreniami pracovných porád.

HLAVNÉ ÚLOHY:

1. Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas celého kalendárneho roka prostredníctvom záujmovej činnosti najmä formou:

a/ pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kluboch, kurzoch

b/ príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorázovymi, alebo opakujúcimi

sa podujatiami pre účastníkov záujmových útvarov a širokú verejnosť

c/ zabezpečením oblastných / okresných / kôl súťaží

d/ súbežnej prázdninovej činnosti v centre a pobytových táboroch

2. Skvalitňovať metódy a formy práce zamerané na prevenciu závislostí a negatívnych javov detí a mládeže v súlade s národným programom boja proti drogám a vládnym programom "Čisté ruky"

3. Naďalej rozširovať aktivity mimoškolskej záujmovej činnosti centra,určenej pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia a pre zdravotne a telesne postihnuté deti a mládež v spolupráci s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami a Mestským úradom - odborom sociálnych vecí v Myjave

4. Pri rozvoji pravidelnej záujmovej činnosti budeme klásť dôraz na výber a prípravu externých a dobrovoľných pracovníkov a vedúcich, ktorí by sa plne po odbornej stránke mohli venovať deťom a mládeži

5. V pravidelnej záujmovej činnosti docieliť zvýšenú starostlivosť vedúcich odborných oddelení o externých a dobrovoľných vedúcich, uskutočniť spoločné otvorenie a ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti, poriadať pre členov záujmových útvarov doplnkové podujatia a účasť na okresných kolách súťaží

Organizovať podujatia a aktivity zamerané na prácu detí s rodičmi, pokračovať v realizácii aktivít Ochrana človeka a prírody", rozvíjať aktivity zamerané na významné udalosti z našich národných dejín, pestovanie národného povedomia, výchovu k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu a tradície

Pri všetkej činnosti rešpektovať uznesenia a opatrenia v záujme šetrenia materiálu a energie všetkého druhu, šetrenie finančných prostriedkov, dbať na estetické prostredie, tvorbu a ochranu pracovného a životného prostredia

V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času zabezpečovať činnosť pre deti od predškolského vedu až do 26 rokov

 

Plán mesiaca

Plán marec 2023

27.2. - 2. 3. Jarné prázdniny v CVČ,  8,00 -15,30 hod.

6. 3. Kartový turnaj , CVČ  13.30 h.

7. 3. Darčeky k MDŽ ,  CVČ 15.30 h.

8. 3. Volejbal MIX – okresné kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h.

10.3.Bedminton – okresné kolo SŠ,  GYM 8.30 h.

11. 3. Koncert Alyen Band,  CVČ 19.30 h.

15. 3. Fyzikálna olympiáda E,F - okresné kolo ZŠ , CVČ  8.30 h.

16. 3. MidiVolley Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM  8.00 h.

18. 3. Šachový turnaj - liga,  CVČ 9.30 h.

20. 3. Pytagoriáda P 3,4,5 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

21. 3. Pytagoriáda P 6,7,8 - okresné kolo ZŠ,  ZŠ Viestova  8,30 h.

23. 3. Streetbasket Ch,D - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.00 h.

24. 3. Volejbal mix -  regionálne kolo SŠ,  SPŠ 8.30 h

28. 3.Basketbal Ch,D - regionálne kolo SŠ,  GYM 8.00 h.

30. 3.Chemická olympiáda D  - okresné kolo ZŠ , GYM 8.00 h.

Vybíjana koed. 1.-4 roč. -  okresné kolo ZŠ, ZŠ Šturova 8.30 h.

31. 3. Geografická olympiáda E,F,G - okresné kolo ZŠ,  GYM 8.30 h.

Meniny má:
Dnes 01.04. : Hugo
Zajtra 02.04. : Zita