Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1047699
 

Úvod

Centrum voľného času ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie mesta Myjava pre využívanie voľného času deti a mládeže orientuje svoju činnosť najmä v mimo vyučovacom čase tak, aby prispelo k užšiemu prepojeniu vyučovacieho procesu a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ponúka pre detí a mládež možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti vedy a techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti. Cieľavedome vytvára podmienky na prácu pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, rómsku mládež, deťom a mládeži vyžadujúcej špeciálnu výchovu, tak vo forme pravidelnej ako i príležitostnej záujmovej činnosti. Vo svojej práci dôraz kladie na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov v spolupráci s ostatnými zainteresovanými zložkami. Je žiaduca aj spolupráca s občianskymi združeniami, odbornými a metodickými pracoviskami a pod., v pôsobnosti ktorých je činnosť zameraná na aktívne využívania voľného času, a to aj združovaním finančných prostriedkov pre spoločné aktivity.

K naplneniu týchto cieľov využívame:

Pravidelnú záujmovú činnosť - v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov,kurzov a klubov.
Príležitostnú záujmovú činnosť - formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží (mestského, okresného, regionálneho, krajského, či celoslovenského charakteru) .
Naše školské zariadenie v spolupráci s Krajským školský úradom v Trenčíne a Krajským Centrom voľného času v Trenčíne je organizátorom všetkých okresných súťaží a olympiád vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Organizačne zabezpečuje iregionálne, krajské a celoslovenské športové súťaže podľa poverenia.

Individuálny prístup - najmä vo vzťahu k zdravotne a telesne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži a pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia.
Servisnú činnosť - formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného a osobného záujmu detí a mládeže a exportovaním určitých činností do sídla záujemcov.
Konzultačnú činnosť s praktickými ukážkami - formou tvorivých dielní, búrz nápadov a otvorených dverí pre deti, mládež, verejnosť a pedagogickú obec.
Prázdninovú činnosť - formou stálych a prímestských táborov, odborných sústredení a jednorázových podujatí.

Centrum voľného času detí a mládeže v Myjave, bude svoju činnosť v šk. roku 2006/2007 organizovať v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve v SR. Budeme pritom rešpektovať stanovené právne normy, vyhlášku MŠ č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času, budeme rešpektovať a riadiť sa uzneseniami a opatreniami pracovných porád.

HLAVNÉ ÚLOHY:

1. Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas celého kalendárneho roka prostredníctvom záujmovej činnosti najmä formou:

a/ pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kluboch, kurzoch

b/ príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorázovymi, alebo opakujúcimi

sa podujatiami pre účastníkov záujmových útvarov a širokú verejnosť

c/ zabezpečením oblastných / okresných / kôl súťaží

d/ súbežnej prázdninovej činnosti v centre a pobytových táboroch

2. Skvalitňovať metódy a formy práce zamerané na prevenciu závislostí a negatívnych javov detí a mládeže v súlade s národným programom boja proti drogám a vládnym programom "Čisté ruky"

3. Naďalej rozširovať aktivity mimoškolskej záujmovej činnosti centra,určenej pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia a pre zdravotne a telesne postihnuté deti a mládež v spolupráci s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami a Mestským úradom - odborom sociálnych vecí v Myjave

4. Pri rozvoji pravidelnej záujmovej činnosti budeme klásť dôraz na výber a prípravu externých a dobrovoľných pracovníkov a vedúcich, ktorí by sa plne po odbornej stránke mohli venovať deťom a mládeži

5. V pravidelnej záujmovej činnosti docieliť zvýšenú starostlivosť vedúcich odborných oddelení o externých a dobrovoľných vedúcich, uskutočniť spoločné otvorenie a ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti, poriadať pre členov záujmových útvarov doplnkové podujatia a účasť na okresných kolách súťaží

Organizovať podujatia a aktivity zamerané na prácu detí s rodičmi, pokračovať v realizácii aktivít Ochrana človeka a prírody", rozvíjať aktivity zamerané na významné udalosti z našich národných dejín, pestovanie národného povedomia, výchovu k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu a tradície

Pri všetkej činnosti rešpektovať uznesenia a opatrenia v záujme šetrenia materiálu a energie všetkého druhu, šetrenie finančných prostriedkov, dbať na estetické prostredie, tvorbu a ochranu pracovného a životného prostredia

V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času zabezpečovať činnosť pre deti od predškolského vedu až do 26 rokov

 

Plán mesiaca

Plán september 2022

Agitácia členov krúžkov do ZÚ

Krúžková činnosť bude zahájená od  19. 9. 2022

Organizácia a plán športových a vedomostných súťaží 2022/2023

Meniny má:
Dnes 27.09. : Cyprián
Zajtra 28.09. : Václav