Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:737219
 

Koncepcia

Koncepcia rozvoja a strategický plán Centra voľného času v Myjave v rokoch 2012-2016

Výchova a vzdelávanie v slovenskej spoločnosti sa považuje v zmysle programového vyhlásenia za základný prostriedok jej ďalšieho rozvoja a rozhodujúcu podmienku jej úspešného adaptovania sa v integrujúcom európskom priestore. Nevyhnutná je podpora neformálneho vzdelávania, informácií pre mládež, participácie detí a mladých ľudí na živote miest a obcí a podpora aktívneho využívania voľného času, podpora mimoškolských aktivít, podpora vzniku informačných centier mladých, podpora mimoškolskej výchovy a prehĺbenie spolupráce medzi školou a rodinou formou projektu „Otvorená škola“.

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže do 30 rokov. Je školským zariadením s celoročnou činnosťou. Usmerňuje vývoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie, zdokonaľovanie schopností a praktických zručností. Podieľa sa na formovaní nielen talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času.

Činnosť centra voľného času je zabezpečovaná v zmysle legislatívy pre školské zariadenia Vyhláška MŠ č.: 306/2009 Z.z. o Centrách voľného času, POP na daný školský rok. Aktívna činnosť CVČ je:

 • pravidelná - v záujmových útvaroch (krúžky, súbory, kluby, kurzy)
 • príležitostná - predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne, krajské aj celoslovenské súťaže žiakov ZŠ, SŠ, exkurzie, prehliadky, prednášky, besedy a iné
 • spontánna - relaxačné a rekreačné činnosti
 • prázdninová - prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé aktivity pre deti a mládež.

Činnosť CVČ pre deti a mládež:

 1. Vychádza z ponuky záujmových krúžkov, ktoré oslovia čo najväčší počet detí dbať na atraktívnosť i výber externých pracovníkov
 2. Rozvíja športové a kultúrne aktivity , pokračuje v spolupráci s mládežníckymi organizáciami / prednášky, koncerty, workshopy, jednorázové podujatia..../
 3. Zapájanie mládeže do diania v meste a na projektoch / participácia akcií, výmena mládeže../
 4. Podpora a organizovanie aktivít zamerané pre mládež a nezamestnaných,  podporuje „Nízkoprahové centrum“ so širokou ponukou programov s možnosťou vlastných námetov
 5. Zveľadenie interiéru a exteriéru budovy, aby sa stal atraktívny pre deti
 6. V spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou a Úradom práce podporovať osobnostný rast mládeže a nájsť zmysel života v pracovnom zapojení, vytvorení príležitostí a vhodných pracovných návykov
 7. Vhodné začlenenie rómskeho etnika a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoločenského života a spoločných aktivít v meste, dať im možnosť i pocit rovností šancí s možnosťou spolupráce na vytvorení projektu

Pre nezamestnanú mládež:

 1. Po technickej stránke vybaviť počítačovú miestnosť novším a výkonnejším PC zariadením
 2. vytvoriť vzdelávacie centrum pre nezamestnaných a širokú verejnosť v rámci rozvoja počítačovej gramotnosti
 3. Zapojiť sa do projektov a viac apelovať na občianske združenia i širokú verejnosť

Pre rodičov a dôchodcov:

 1. Využívanie priestorov pre kurzy, školenia a príležitostné aktivity, v rámci vhodného bezbariérového prístupu až z komunikácie, aj pre vozíčkarov.
 2. Ponúknuť priestory v rámci spolupráce i pre občianske združenia a ostatné organizácie

Významnou úlohou CVČ je prispievať:

 • k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života mladého človeka
 • ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže
 • k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí
 • k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie sebavýchovu.

Dlhodobé ciele CVČ do roku 2012-2016 :

Hlavným cieľom dlhodobého pôsobenia CVČ je zabezpečiť vzrastajúci záujem detí a mládeže po činnosti v akejkoľvek forme pomocou preferenčných aktivít za účelom kvalitatívneho zviditeľnenia CVČ.

Centrum predpokladá rozvinutie svojich aktivít tak, aby sa stalo:

 • centrom organizovania a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti
 • zariadením, ktoré v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy, ďalšími štátnymi aj neštátnymi inštitúciami bude vytvárať podmienky pre deti a mládež
 • inštitúciou zhromažďujúcou základné informácie z oblastí voľného času, primárnej prevencie závislostí, spolupráce, vzdelávania a vytvárajúcou informačnú databázu pre deti a mládež, občianske združenia a pod.

CVČ bude poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a všetkým záujemcom formou:

 • odborných konzultácií
 • organizovaním školení, seminárov

Konkrétne formy realizácie dlhodobých cieľov

 • vytvárať kvalitné podmienky pre voľno časové aktivity dosiahnutím dostatočnej participácie ZŠ, SŠ a všetkých výchovných, kultúrnych inštitúcií, ako aj organizácií tretieho sektora v rámci mesta Myjava, hlavne spoluúčasťou na rôznych typoch projektov
 • byť súčasťou projektov v rámci ZŠ a SŠ (možnosti využitia športovísk, ktoré CVČ nemá - ZŠ Viestova, ZŠ Štúrova, SOŠ Myjava a iné školy)
 • rozvíjať spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou, Mestskou políciou, Zborom požiarnej ochrany, Slovenským červeným krížom, Domom kultúry a  Mestským kultúrnym centrom
 • venovať sa projektom - mládežnícke výmeny – Iuventa
 • zintenzívniť prácu na projekte "Počítače pre školy" cez Slovak Telecom (zabezpečiť podmienky - vytvoriť vhodnú PC učebňu)
 • vytvoriť podmienky pre činnosť s nezamestnanou mládežou - klubové stretnutia
 • sprostredkovávať informácie a poznatky z oblasti ponúk voľnočasových aktivít, spoločenského života cez rôzne formy výchovy a vzdelávania , prednášky, semináre
 • v súlade s Národným programom zdravia organizovať podujatia v rámci prevencie sociálno-patologických javov spoločnosti ( drogové závislosti, kriminalita, a iné negatívne spoločenské javy v spolupráci s PPP)
 • vytvárať priestor pre jednotlivcov a prezentáciu ich schopností, ale aj pre kolektívy ZUČ (súťaže, prehliadky a pod.)
 • zvyšovať odbornú úroveň pedagogických pracovníkov CVČ prostredníctvom školení, kurzov, ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov – kariérny rast
 • vytvárať lákavé formy prázdninovej a rekreačnej činnosti
 • zamerať sa na mediálnu prezentáciu činnosti CVČ, vytvoriť vhodnú formu komunikácie s verejnosťou - možnosť ponuky
 • otvoriť počas školského roka čo najväčší počet záujmových útvarov

Cieľové skupiny realizácie určených cieľov:

Najširšou cieľovou skupinou pri súčasnej činnosti CVČ v Myjave sú žiaci ZŠ a to žiaci oboch stupňov ZŠ.  Podľa stanovených cieľov je potrebné zamerať činnosť CVČ na širokospektrálny záber detí, mládeže a priaznivcov aktivít pre voľný čas.

Nutnosťou je vytvoriť priestor pre:

 • nezamestnanú mládež
 • deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia
 • minoritné skupiny mladých
 • nadané deti
 • deti so zdravotným postihnutím
 • rodičov detí a mládeže, rodinných príslušníkov (vytváranie trvalých základov pre rozvoj osobnosti dieťaťa, formou spolupodieľania na aktívnom využívaní voľného času - tzv. rodinné prostredie)

Z definovaných skupín je zrejmé, že vekovej kategórii nemožno prikladať veľký význam. Veková horná hranica detí, resp. mládeže je stanovená na dosiahnutie veku 30 rokov. Preto sa budeme opierať aj o nezamestnanú mládež. Netreba však zabúdať na mládež študujúcu mimo mesta Myjava, ktorá sa môže zúčastňovať na rôznych príležitostných víkendových akciách. V neposlednom rade dôležitou cieľovou skupinou sú rodičia, resp. rodinní príslušníci detí a mládeže. Jednou z možností je vytvoriť priestor na získanie dobrých spolupracovníkov, lektorov, vedúcich krúžkov, či klubov.

Zameranie pravidelnej záujmovej činnosti podľa oddelení:

Záujmové krúžky na konkrétny školský rok / viď plán práce /

 

Predpokladaná príležitostná činnosť:

 • zameraná na všetky cieľové skupiny do 30 rokov, ale aj na spoluprácu s rodinou
 • organizovanie olympiád, súťaží podľa POP na príslušný školský rok (práca s talentovanými deťmi a mládežou a zo sociálne slabším, )
 • výlety, exkurzie
 • besedy, semináre na pútavé témy
 • návštevy divadelných predstavení
 • organizovanie výtvarných výstav, prehliadok ZUČ
 • organizovanie odborných podujatí pre pedagógov škôl
 • projektová práca na primárnej prevencii drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov
 • turistické a rekreačné aktivity
 • organizovanie pútavých a zábavných rekreačných táborov počas zimných, jarných i letných prázdnin
 • a iné formy pri príležitosti významných dní v kalendárnom roku

Formy prezentácie činnosti CVČ:

 • organizovanie Dní otvorených dverí - propagácia záujmových útvarov
 • propagovať aktuálnu činnosť pomocou rôznych verejných podujatí, reagovať na celospoločenské ciele, napríklad Svetové dni, Vyhlásenia a venovania roku niektorej oblasti života, podujatia vyhlásené medzinárodnými organizáciami
 • vytváranie ponúk pre cieľové skupiny o činnosti CVČ
 • prezentovať propagačno - výtvarnou činnosťou CVČ
 • zabezpečiť fotodokumentáciu všetkých podujatí CVČ
 • využiť všetky dostupné formy propagácie v masmédiách (TVM, noviny, školské časopisy, mestský rozhlas a iné)

Edičná činnosť:

 • pravidelné zverejňovanie termínov vlastných podujatí, ale aj úspechov CVČ
 • propagovanie práce jednotlivcov aj kolektívov - úspechy súťaží
 • publikovanie a vydávanie edičných titulov (prevencia drogových závislostí, zdravý štýl života a pod.)
 • pravidelné vydávanie listov - informácií pre ZŠ, SŠ

Spolupráca s inými inštitúciami:

Spoluprácu je potrebné budovať na dobrých vzájomných vzťahoch. Jej kvalita sa prejaví pri spoločnom organizovaní jednotlivých podujatí. Prejavuje sa v zložke organizačnej, menej výrazná je v oblasti finančnej.

Čiastkové zámery spolupráce:

 • udržiavať a rozvíjať spoluprácu so školami, školskými, kultúrnymi inštitúciami na území mesta Myjava, ale i okresu, či regiónu
 • budovať nové vzťahy s nadáciami, občianskymi združeniami a inými subjektami, ktoré sa podieľajú na voľnočasových aktivitách pre deti a mládež
 • skvalitniť spoluprácu s Pedagogicko-psycholigickou poradňou, Ústavom pre verejné zdravie, SČK, Mestskou políciou, Športovým klubom a ostatnými inštitúciami
 • nadviazať spoluprácu s jednotlivými podnikmi a firmami pôsobiacimi na území mesta i okolia, za účelom realizácie spoločných projektov.

Záver

Centrum voľného času v Myjave čaká v budúcnosti neľahká úloha. Jej cieľom je presadiť sa v konkurencii jednotlivých škôl, ktoré sa snažia svoju pôsobnosť rozšíriť aj na voľnočasové aktivity vďaka systému vzdelávacích poukazov.

Aj napriek tomu sa bude centrum snažiť aktívnou činnosťou v nových atraktívnych priestoroch preukázať svoju opodstatnenosť, svoje poslanie a miesto pri skvalitňovaní života mladých ľudí v našom meste. Činnosť CVČ je bohatá a poskytuje deťom rôzneho veku možnosť tvorivo sa rozvíjať a rozumne využívať svoj voľný čas, čo je aj cieľom aj tohto zariadenia.


Predložená koncepcia bude jedným zo základných pilierov na skvalitnenie manažérskej práce, na propagáciu výsledkov vlastnej činnosti, na skvalitnenie a rozšírenie spolupráce s ostatnými inštitúciami v meste.

Mgr.  Mário  D u g a

riaditeľ CVČ Myjava

 

Plán mesiaca

Plán december 2019

2.12.   Volejbal ZŠ – okresne kolo, Športová hala 8,30 hod.

4.12.   Mikulášsky program, námestie mesto 15,30 hod

5.12.   Mikulášsky program, DSS 15,00 hod.

6.12.   Mikulášsky program, Pampúšik DK 10,00 hod.

Stretnutie s raperom - Bekim Aziri, CVČ 15,00 hod.

Mikulášsky program, Khamoro 16,30 hod.

Prednáška Bylinky /v spolupráci s Čajovňou/, CVČ 18.00 hod.

Večerné kúpanie a prespávačka v ŠH, 19,00 hod.

7.12.    Workshop – výroba vianočných ozdôb a darčekov, CVČ 13,00 hod.

9.12.   Vybíjaná D 5.-7.roč. ZŠ, ZŠ Šturova / Viestova  8,30 hod.

10.-12.12. Vianočné trhy pred MÚ Myjava, 11,00-18,30 hod.

10.12.  Vianočné aranžovanie, CVČ 16,00 hod.

11.12.  Mikulášsky program, MŠ SNP 9,00 hod.

12.12.  Basketbal SŠ – okresne kolo, GYM  8,30 hod.

Mikulášsky program, MŠ SNP 10,00 hod.

Mikulášsky program, MŠ SNP 15,00 hod.

14.12.  Vianočné posedenie OPCHCH, CVČ  15,00 hod.

15.12.  Šachový turnaj liga, CVČ  9,00 hod.

17.12.  Zdobenie medovníkov, CVČ 15,30 hod.

18.12.  Mikulášsky program, MŠ Poriadie 15,30 hod.

21.12.  Cestopisy India , CVČ 17,00 hod.

 

Veselé Vianoce a

Šťastný Nový rok 2020 

3. 1. Prázdninový futbalový turnaj pre deti a mládež, ŠH  8,30 hod.

4. 1. Trojkráľový šachový turnaj pre deti aj dospelých, CVČ 10,00 hod.

Meniny má:
Dnes 12.12. : Otília
Zajtra 13.12. : Lucia